Ochrana osobných údajov

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť Totem s.r.o., so sídlom Hlavná ulica 151/60, 922 10  Trebatice, IČO: 35 783 991, vedená v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 32063/T prevádzkuje e-shop na webových stránkach www.totemsro.sk

2. Pri predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracuvávame niektoré osobné údaje. 

3. Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

II. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám sami oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to: 
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa 

Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe Článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť. 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracúvávať najdlhšie 5 rokov od našej poslednej komunikácie.

 

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné a dodacie údaje:

 • meno a priezvisko
 • fakturačná adresa
 • dodacia adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • číslo bankového účtu (pri prijatí platby na náš účet)

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme splnili Kúpnu zmluvu – dodali vám náš tovar alebo služby. Cez kontaktné údaje s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracúvávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?

Počas plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takej služby alebo dodania tovaru alebo do odvolania takéhoto súhlasu.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Zabezpčenie hesiel

Vaše heslá, prostredníctvom, ktorých sa do nášho e-shopu prihlasujete v našom systéme vôbec nemáme a neukladáme ich ani do databázy.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

 

C. Newslettery (komerčná komunikácia) 

Pokiaľ ste nakupujúci zákazník a prihlásili ste svoju e-mailovú adresu na odber nášho newslettera, použijeme vašu e-mailovú adresu pre rozosielku našich noviniek.

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?

10 rokov od registrácie vášho e-mailu do nášho newslettera. Z rozosielky sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-maile: obchod@totemsro.sk

 

III. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prijali sme technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v elektronickej podobe, najmä:

 • aplikovaním bezpečnostného SSL certifikátu
 • hesla do administračného rozhrania eshopového systému
 • používanie zabezpečeného úložiska dát
 • pravidelné zálohy systému

3. Prehlasujeme, že k osobným údajom majú prístup len nami poverené osoby.

IV. KTO SA K ÚDAJOM DOSTANE?

1. Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy: Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00, Praha 6, IČO: 28935675, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 25395
 • spoločnosť podieľajúca sa na expedícii tovaru: Slovak Parcel Service, s. r. o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivánka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 3215/B
 • spoločnosť podieľajúca sa na expedícii tovaru: NEOSHIP, s. r. o., so sídlom Miestneho priemyslu 1247, 029 01 Námestovo, IČO: 50 286 820, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 65476/L
 • spoločnosť podieľajúca sa na expedícii tovaru: Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 803/S
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb: FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dunajská 1, 811 08  Bratislava, IČO: 36 869 376, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 1875/B
 • poskytovateľ e-mailingovej služby: Incomaker s.r.o., so sídlom Haškova 1582, 252 63  Roztoky, IČO: 04161301, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 243453
 • poskytovateľ marketingových služieb: Heureka Group a. s., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 07822774, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 24131
 • poskytovateľ účtovného systému: ABRA Software a.s., so sídlom Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 13, IČO: 25097563, spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 4475 

2. Osobné údaje spracúvávame iba na území Európskej únie. 

 

V. ČO BY STE ĎALEJ MALI VEDIEŤ?

1. V našej spoločnosti máme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov. Týmto poverencom je Mgr. Radovan Pagáč, e-mail: rado.pagac@totemsro.sk, telefón: 0915 878 974.

2. Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese rado.pagac@totemsro.sk alebo zavolajte na tel. č. 0915 878 974.

 

VI. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

1. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

2. Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené vašej osobe a vašim záujmom.

3. Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s vaším predchádzajúcim súhlasom.

4. Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

VII. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracúvávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

2. Zároveň máte právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a to buď zaslaním formuláru elektronicky na e-mail rado.pagac@totemsro.sk alebo písomne poštou na našu adresu uvedenú v časti Kontakty.

2. Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk telefón: 02/3231 3214, alebo sa obrátiť na súd.

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

2. S týmito podmienkami kupujúci súhlasí, pričom súhlas vyjadrí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

3. Sme oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejníme na svojich internetových stránkach. 

 

Tieto zásady sú účinné od 7.1.2022

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.