Obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom E-shopu na webových stránkach www.totemsro.sk.

2. Predávajúcim je spoločnosť Totem, s.r.o., zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, vložka 32063/T, (ďalej len "Predávajúci").

Kontaktné údaje predávajúceho: 

Totem s.r.o.
Hlavná ulica 151/60
922 10  Trebatice
Slovenská republika
IČO: 35 783 991
DIČ: 2020256326
IČ DPH: SK2020256326
Zákaznícka linka: +421 915 878 974
IBAN: SK0283300000002500209686
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX

3. Kupujúcim (ďalej len "Kupujúci") môže byť spotrebiteľ (ďalej len "Spotrebiteľ") alebo podnikateľ (ďalej len "Podnikateľ").

 1. Kupujúci podľa týchto VOP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo podnikajúca fyzická alebo právnická osoba. 
 2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 
 3. Podnikateľom sa rozumie: 
 • osoba zapísaná v obchodnom registri
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

4. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto VOP týkajúce sa podnikateľov. 

5. Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, ktorým je Podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

6. Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy (vytvorením a odoslaním objednávky cez eshop) zoznámil s týmito nasledovnými dokumentami a súhlasí s nimi a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky:

 • týmito VOP
 • Reklamačným poriadkom
 • Podmienkami ochrany osobných údajov
 • Dokumentom "Spôsoby dopravy a platby"

7. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve medzi Predávajúcim a Kupujúcim majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

8. Tieto VOP a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

II. NIEKTORÉ ĎALŠIE DEFINÍCIE

1. Cena je finančná čiastka, ktorú Kupujúci bude hradiť za Tovar

2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú bude Kupujúci hradiť za doručenie Tovaru a to vrátane nákladov na obalový materiál a ceny za jeho zabalenie

3. Cena za platbu je finančná čiastka, ktorú bude Kupujúci hradiť za ním zvolený typ platby, ktorý je Predávajúcim spoplatnený, nakoľko predstavuje pre Predávajúceho finančné náklady

4. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu a Ceny za platbu

5. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov

6. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim na adrese www.totemsro.sk na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru

7. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu

8. Objednávka je Kupujúcim neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Predávajúcim

9. Tovar je všetko, čo môže Kupujúci nakúpiť na E-shope

10. Užívateľský účet je účet zriadený na základe údajov uvedených Kupujúcim, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv 

11. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe Kupujúcim riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy Kupujúci od Predávajúceho dostane potvrdenie Objednávky

12. Výdajné miesto je miesto, na ktorom si Kupujúci vyzdvihnúť a fyzicky pozrieť Tovar. Kupujúci však berie na vedomie, že toto miesto nie je klasickou obchodnou predajňou s pevne stanovenými otváracími hodinami a preto je potrebné si vyzdvihnutie Tovaru vždy vopred dohodnúť s Predávajúcim.

 

III. OZNÁMENIE PRED UZATVORENÍM ZMLUVY PRE KUPUJÚCEHO SPOTREBITEĽA

Predávajúci Kupujúcemu spotrebiteľovi oznamuje, že: 

 1. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Kupujúceho, Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp. zmluvnej prepravy);
 2. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Predávajúceho, príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu týkajúcu sa požiadaviek Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sa požadujú a sú poskytované;
 3. Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie, ak takéto zmluvy sprostredkúva, najkratšiu dobu, po ktorú bude zmluva strany zaväzovať, oznamuje poskytovateľ daného plnenia, vrátane údajov o cene, alebo spôsobu jej určenia za zúčtovacie obdobie, ktorým je vždy jeden mesiac, ak je táto cena nemenná;
 4. v prípade licenčných zmlúv uzatváraných na dobu neurčitú, je cena licencie dohodnutá za celú dobu poskytovania licencie, ak nie je uvedené inak;
 5. ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom Predávajúcim uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady objednávky;
 6. Kupujúci spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote 30 dní, ktorá plynie ak ide o:
  1. kúpnu zmluvu odo dňa prevzatia tovaru,
  2. zmluvu, ktorá je predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
  3. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru
 7. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
  1. ak ide o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. pri predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. pri predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. pri predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. pri vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  8. pri predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  9. pri predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  10. ak ide o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  11. ak ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  12. v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (t. j. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný.
 8. V prípade odstúpenia od zmluvy, Kupujúci spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom bežnej pošty;
 9. Kupujúci má povinnosť uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a jej plnenie už začalo;
 10. Kúpna zmluva, resp. príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve Predávajúceho, pričom registrovaní užívatelia Predávajúceho majú k týmto údajom tiež prístup vo svojom Užívateľskom účte;
 11. Spotrebiteľ môže uplatniť sťažnosť cez kontaktný formulár, príp. sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru;
 12. v prípade predobjednávky tovaru Kupujúcim je cena takéhoto tovaru len predbežná. Výsledná cena tovaru sa tak môže líšiť. O zmene ceny bude Predávajúci Kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru Predávajúcim. Prípadný rozdiel medzi zaplatenou predbežnú cenou a kúpnou cenou bude Predávajúcim vrátený alebo Kupujúcim doplatený pred dodaním tovaru, pokiaľ sa Kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť. Predávajúci si pri tovare, ktorý možno predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania, a to aj opakovane. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (t.j. 14 dní) má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak sa zmenia okolnosti, z ktorých Predávajúci vychádzal v okamihu predobjednania tovaru Kupujúcim do tej miery, že po Predávajúcom nebude možné rozumne požadovať, aby bol predobjednávkou viazaný, má Predávajúci právo predobjednávku zrušiť bez ďalšieho a následne o tom informovať Kupujúceho.
 13. jeho kontaktnou emailovou adresu je obchod@totemsro.sk

 

IV. INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH

1. Informácie o Tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého Tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých Tovaroch v katalógu E-shopu. Ceny Tovaru sú uvedené vrátane DPH, nakoľko predávajúci je platca DPH v Slovenskej republike. Ceny Tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v E-shope.

2. Všetky prezentácie Tovarov umiestneného v katalógu E-shopu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3. V E-shope sú zverejnené aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru uvedené v E-shope platia len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade doručenia tovaru do krajín mimo Slovenskej republiky môžu byť náklady spojené s balením a dodaním tovaru odlišné. Na túto skutočnosť však musí byť Kupujúci vopred upozornený zo strany Predávajúceho. 

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny Tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

V. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpnu zmluvu uzatvárajú Predávajúci a Kupujúci len v slovenskom jazyku. 

2. Kúpna zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí Kupujúci. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú Kupujúci bežne hradí za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu). Žiadne ďalšie náklady účtované Predávajúcim teda nad rámec Celkovej ceny Kupujúci nemusí očakávať. Odoslaním Objednávky Kupujúci súhlasí s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

3. Kúpnu zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné realizovať len nasledovnými spôsobmi: 

 • prostredníctvom zákazníckeho účtu Kupujúceho na webovom rozhraní E-shopu 
 • prostredníctvom webového rozhrania E-shopu vyplnením objednávkového formuláru bez registrácie

4. Na objednávku, ktorú Kupujúci vytvorí prostredníctvom e-mailu, resp. telefónu nebude Predávajúci prihliadať 

5. K tomu, aby mohli Predávajúci a Kupujúci uzavrieť Kúpnu zmluvu je potrebné, aby Kupujúci na E-shope vytvoril návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:

 1. Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope Kupujúci označí Tovar, o ktorého nákup má záujem prostredníctvom tlačidla "Do košíka")
 2. Informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Kupujúcim zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia
 3. Identifikačné údaje Kupujúceho slúžiace k tomu, aby Predávajúci mohol doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu

6. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môže Kupujúci až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly, prostredníctvom stlačenia tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby", objednávku Kupujúci vytvorí. Pred stlačením tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" musí Kupujúci potvrdiť Predávajúceho oboznámenie sa a súhlas s týmito VOP, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Predávajúcemu.

7. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie Objednávky zaslaním automatického e-mailu (s názvom OBJEDNÁVKA PRIJATÁ) na e-mailovú adresu, ktorú uviedol Kupujúci v Objednávke. Toto automatické potvrdenie o prijatí Objednávky nie je ešte potvrdením Kúpnej zmluvy. Súčasťou tohto automatického e-mailu je sú aj VOP a Formulár na Odstúpenie od zmluvy platné v čase vytvorenia objednávky.

8. Potvrdenie Objednávky a teda uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho prebehne zaslaním e-mailu (s názvom OBJEDNÁVKA POTVRDENÁ) na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú uviedol Kupujúci v Objednávke. 

9. Môžu nastať aj prípady, kedy Predávajúci nebude môcť Kupujúcemu Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy Tovar nie je dostupný. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôže Predávajúci Objednávku potvrdiť, bude Predávajúci Kupujúceho kontaktovať a zašle Kupujúcemu ponuku na uzavretie Kúpnej zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až vo chvíli, kedy Kupujúci takúto ponuku Predávajúcemu potvrdí.

10. Ak Predávajúci nie je schopný splniť Objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie Objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa a výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať Objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže Predávajúci Objednávku stornovať o čom Kupujúcemu pošle email. Ak v takomto prípade Kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu Predávajúci povinný v celom rozsahu vrátiť späť najneskôr do 14 dní, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

11. Predávajúci má taktiež právo zrušiť Objednávku, pokiaľ Kupujúci v Objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny email, nekompletná adresa alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania Kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo emailovej adrese. 

12. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie je Predávajúci povinný Kupujúcemu Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy Kupujúci dostal potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Kúpnej zmluvy. V takejto situácii bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne kontaktovať a zašle mu ponuku na uzatvorenie novej Kúpnej zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Kupujúci ponuku Predávajúcemu potvrdí. V prípade, že Kupujúci Predávajúcemu ponuku nepotvrdí ani v lehote 3 dní od jej odoslania, Predávajúci je oprávnený od uzatvorenej Kúpnej zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.

13. V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy, vzniká Kupujúcemu záväzok na zaplatenie Celkovej ceny.

14. V prípade, že má Kupujúci zriadený Užívateľský účet na E-shope, môže urobiť Objednávku aj prostredníctvom neho. Aj v takom prípade má Kupujúci povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade Kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať identifikačné údaje Kupujúceho.

15. V niektorých prípadoch umožňuje Predávajúci Kupujúcemu na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby Kupujúci v rámci návrhu Objednávky vyplnili kód zľavy do vopred určeného poľa (v Nákupnom košíku do políčka "Darčeky a zľavy"). Ak tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou. Dodatočne po vytvorení Objednávky nie je možné zľavu uplatniť. 

16. Ak si Kupujúci v Objednávke zvolil ako spôsob platby "Bankový prevod vopred", Predávajúci je povinný Kupujúcemu zaslať podklady na úhradu. Predávajúci tieto podklady k vykonaniu platby zobrazí Kupujúcemu okamžite po vytvorení a odoslaní Objednávky a zároveň mu ich pošle v automatickom potvrdzovacom e-maili s názvom OBJEDNÁVKA PRIJATÁ. Prípadne mu môže tieto podklady k platbe zaslať napr. vo forme Faktúry. V prípade, že Predávajúci neobdrží od Kupujúceho platbu v lehote do 3 dní od vytvorenia Objednávky, pošle Predávajúci Kupujúcemu automatické pripomienky platby. Ak Predávajúci od Kupujúceho neobdrží platbu ani po dodatočnej výzve, resp. v lehote splatnosti Faktúry na nej uvedenej, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Objednávku stornovať. O tomto kroku bude Predávajúci Kupujúceho informovať zaslaním automatického e-mailu.

 

VI. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v E-shope môže Kupujúci pristupovať do svojho Užívateľského účtu. 

2. Výhodou Užívateľského účtu je, že Kupujúci nemusí pri každej Objednávke zadávať svoje údaje. Prostredníctvom Užívateľského účtu má Kupujúci možnosť pristupovať a upravovať svoje údaje, môže pristupovať k archívu svojich Objednávok a vystavených daňových dokladov. Tiež má možnosť robiť opakované Objednávky, získať informácie o sledovaní pohybu zásielky od prepravných spoločností, sledovať aktuálnu výšku zákazníckej zľavy, hodnotiť nakúpený tovar a tiež diskutovať na E-shope. 

3. Kupujúci však môže objednávať Tovar tiež bez registrácie.

4. Pri registrácii do Užívateľského účtu a pri objednávaní Tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní Tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

5. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je povinnosťou Kupujúceho zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, Predávajúci nenesie za to žiadnu zodpovednosť.

6. Užívateľský účet je osobný a teda Kupujúci nie oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.

7. Predávajúci môže Kupujúcemu zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP, prípadne bude Užívateľský účet Kupujúceho napadnutý tretími osobami. 

8. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

VII. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Kúpnej zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Kúpnej zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

2. Celková cena je uvedená vrátane DPH a všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi platnými v rámci Slovenskej republiky. 

3. Platbu Celkovej ceny bude Predávajúci od Kupujúceho požadovať po uzavretí Kúpnej zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môže Kupujúci vykonať nasledujúcimi spôsobmi: 

 1. Bankovým prevodom vopred. Informácie pre vykonanie platby zašle Predávajúci Kupujúcemu v rámci automatického potvrdenia o prijatí Objednávky. V prípade platby Bankovým prevodom vopred je Celková cena splatná bezhotovostne na bankový účet Predávajúceho, číslo 2500209686/8330 (IBAN: SK0283300000002500209686, SWIFT: FIOZSKBAXXX), vedený vo FIO banka, a.s. v termíne do 3 pracovných dní od vytvorenia Objednávky.
 2. Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru. Celkovú cenu formou dobierky je možné zaplatiť buď v hotovosti alebo kartou v závislosti od technických možností doručovateľa Tovaru.
 3. V hotovosti pri osobnom odbere na Výdajnom mieste Predávajúceho. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru. Platba pri osobnom odbere je možná len v hotovosti, nie prostredníctvom karty online.
 4. Bankovým prevodom na základe faktúry so splatnosťou (tento spôsob Predávajúci bežne neposkytuje Kupujúcemu a jeho použitie je možné len po predošlej dohode)
 5. Platba na základe nákupného poukazu (v prípade ak ho Predávajúci poskytuje). Nákupný poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktorý môže Kupujúci využiť pri nákupe. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. 

4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude automaticky zaslaná na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke. Predávajúci Faktúru fyzicky už neprikladá k Tovaru. Faktúra je rovnako dostupná v Užívateľskom účte Kupujúceho, ak ho má zriadený.

5. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až potom, čo Kupujúci uhradí Celkovú cenu a Tovar prevezme. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na účet Predávajúceho, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamih uskutočnenia platby.

 

VIII. DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA PREDMETU KÚPY

1. Tovar Predávajúci Kupujúcemu doručený spôsobom, ktorý si Kupujúci zvolil pri vytvorení svojej Objednávky, pričom si môže vybrať z nasledujúcich možností:

 1. Osobný odber na Výdajnom mieste Predávajúceho
 2. Doručenie prostredníctvom prepravnej spoločnosti Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 a jej pobočiek
 3. Doručenie prostredníctvom vlastnej prepravy Predávajúceho (po predchádzajúcej dohode Predávajúceho a Kupujúceho)

2. Predávajúci doručuje Tovar len v rámci Európskej únie. 

3. Doba doručenia Tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia Tovaru bude Kupujúcemu oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená na E-shope je len orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania.

4. V prípade osobného odberu na Výdajnom mieste bude Predávajúci vopred Kupujúceho informovať o možnosti vyzdvihnutia Tovaru prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo formou SMS. 

5. Pri preberaní Tovaru od dopravcu je povinnosťou Kupujúceho skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Predávajúcemu. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je povinnosťou Kupujúceho Tovar od dopravcu prevziať.

6. Kupujúci je povinný Tovar prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar Kupujúci neprevezme podľa predchádzajúcej vety, Predávajúci e-mailom oznámi Kupujúcemu, kde si môže Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho prevzatie. Prípadne, na základe písomnej žiadosti Kupujúceho zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy mal Kupujúci Tovar prevziať, zašle Predávajúci opätovne Tovar, pričom sa Kupujúci zaväzuje uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru. 

7. V prípade, kedy Kupujúci poruší svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou podľa Čl. VIII. bod 5. týchto VOP, nemá to za následok porušenie povinnosti Predávajúceho voči Kupujúcemu doručiť mu Tovar. 

8. Zároveň skutočnosť, že Kupujúci neprevezme Tovar, nie je považované za odstúpenie od Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Ak Kupujúci neprevezme tovar ani v dodatočnej lehote, vzniká Predávajúcemu právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodu podstatného porušenia Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Ak sa Kupujúci rozhodne tohto práva využiť, je odstúpenie od Kúpnej zmluvy účinné v deň, kedy Predávajúci doručí Kupujúcemu toto odstúpenie. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne. 

9. Ak je z dôvodov vzniknutých na strane Kupujúceho Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v Kúpnej zmluve dohodnuté, je povinnosťou Kupujúceho nahradiť Predávajúcemu náklady spojené s týmto opakovaným doručením. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov zašle Predávajúci Kupujúcemu na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Kúpnej zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.

10. Nebezpečie škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v okamihu, keď ho prevezme. V prípade, keď Tovar Kupujúci neprevezme, s výnimkou prípadov podľa Čl. VIII. bod 5. týchto VOP, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru v okamihu, kedy ho Kupujúci mal možnosť prevziať, ale z dôvodov na strane Kupujúceho k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru pre Kupujúceho znamená, že od tohto okamihu Kupujúci nesie všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

11. V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako "Skladom" a bola uvedená orientačná doba dostupnosti, Predávajúci bude Kupujúceho vždy informovať v prípade:

 1. mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Kupujúcemu bude vždy oznámená nová očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať;
 2. omeškania s dodaním Tovaru od dodávateľa Predávajúceho, pričom Kupujúcemu bude vždy oznámená nová očakávaná doba dodania.

12. V prípade, že Predajca nebude schopný Kupujúcemu Tovar dodať ani do 30 dní od potvrdenia Objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

13. V prípade, ak štandardná doba doručenia Tovaru je dlhšia ako 30 dní od potvrdenia Objednávky, Predávajúci bude Kupujúceho o tejto skutočnosti vopred informovať, najmä prostredníctvom informácie o orientačnej dobe dostupnosti Tovaru uverejnenej na E-shope a zaslaním osobitného e-mailu so žiadosťou o potvrdenie, že Kupujúci berie na vedomie túto dodaciu lehotu Tovaru. Ak Kupujúci nebude s touto dodacou dobou súhlasiť, máte právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

IX. PRÁVA ZODPOVEDNOSTI ZA VADY 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar v požadovanej kvalite, množstve a bez vád. 

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí. Pri použitom Tovare (bazárový tovar) Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

3. Všeobecná záručná doba platná pre Kupujúceho, ktorým je Spotrebiteľ je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Kupujúcim.

4. Záručná doba platná pre Kupujúceho, ktorým je Podnikateľ je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§429 a nasl.). U vybraných produktov je výrobcom záruka pre Kupujúcich obmedzená.

5. Záručná doba uverejnená v katalógu výrobkov na E-shope je uverejnená v súlade s Občianskym zákonníkom a nemá vzťah ku Kupujúcemu, ktorým je Podnikateľ a na tieto VOP sa teda neuplatňuje.

6. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy Tovaru.

7. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru zo strany Kupujúceho.

8. Práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich Kupujúci neuplatní v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musí Kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak jeho práva zaniknú.

9. Predávajúci zaručuje, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru podľa Čl. VIII bod 10 týchto VOP je Tovar bez vád, najmä, že:

 1. má vlastnosti, ktoré si Predávajúci a Kupujúci dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré Predávajúci pri popise Tovaru uviedol, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru očakávať
 2. je vhodný na účely, ktoré Predávajúci uviedol alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé
 3. zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa vzorky
 4. je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti
 5. spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi
 6. nie je zaťažený právami tretích strán

 

X. PODMIENKY UPLATNENIA PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIE) 

1. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný Tovar dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) je Kupujúci povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa Čl. XI. bodu 2 nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebude Predávajúci prihliadať.

2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), je Kupujúci povinný uplatniť spôsobom podľa Čl. XI. bodu 2 nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo Kupujúci vadu na Tovare zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za vady nemôže Kupujúci uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

4. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak Kupujúci o vade vedel pred prevzatím Tovaru, resp. ho Predávajúci na ňu upozornil alebo Kupujúcemu z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.

 

XI. UPLATNENIE PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (REKLAMÁCIE)

1. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa Čl. IX. bod 9, môže Kupujúci Predávajúcemu takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať).

2. Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť niektorou z nasledovných možností:

 1. zaslaním Reklamačného formuláru na e-mail obchod@totemsro.sk
 2. vyplnením príslušného formuláru prostredníctvom Rýchlej reklamácie

3. V oznámení o reklamácií Tovaru je Kupujúci povinný uviesť vždy nasledovné údaje: 

 1. predovšetkým popis vady Tovaru 
 2. identifikačné údaje Kupujúceho vrátane e-mailu
 3. číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka
 4. číslo dokladu o kúpe Tovaru (Faktúru) a to za účelom preukázania jeho kúpy u Predajcu, inak Predajca nie je povinný reklamáciu uznať
 5. preferovaný spôsob vybavenia reklamácie 

4. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi (podľa Čl. XI. bod 3). V prípade, ak je podanie Kupujúceho, ktorým si uplatňuje reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si Predávajúci od Kupujúceho vyžiada doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného podania zo strany Kupujúceho.

5. Ak Kupujúci nedoplní podanú reklamáciu v zmysle Čl. XI. bod 4 bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Predávajúceho, bude Predávajúci považovať takéto podanie Kupujúceho za neopodstatnené. 

 

XII. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

1. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré si z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bodoch 4 až 9 tohto Článku) uplatňuje, určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho.

2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr; celkové vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Kupujúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.

3. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení bude Predávajúci Kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašle Predávajúci Kupujúcemu opravený Tovar alebo Tovar vymení za nový tovar alebo Kupujúcemu vráti zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodne inak.

4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, Kupujúci má právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu Tovaru Predávajúci odstráni bez zbytočného odkladu.

5. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu Tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Predávajúcemu tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

6. Namiesto odstránenia vady Tovaru môže Predávajúci vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby Kupujúci Tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Kupujúcemu prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.

9. Reklamáciu Predávajúci vybaví odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, poskytnutím zľavového kupónu v hodnote tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

10. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

11. V prípade, že je Kupujúci Podnikateľom, je jeho povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.

12. V prípade, že je Kupujúci Spotrebiteľ, má tento právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

 

XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. K odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach VOP, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

2. V prípade, že je Kupujúcim Spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, má takáto osoba v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru, pričom Predávajúci nad rámec svojich povinností túto lehotu predlžuje na 30 dní. V prípade, že Predávajúci a Spotrebiteľ uzavreli Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že Predávajúci a Spotrebiteľ uzavreli Kúpnu zmluvu, na základe ktorej bude Predávajúci Spotrebiteľovi Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky.

3. Od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na adresu Predávajúceho uvedeného v časti Kontakty). Pre odstúpenie môže Kupujúci využiť aj Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

4. Ani ako spotrebiteľ však nemôže Kupujúci od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Kúpnej zmluvy:

 1. Tovar, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu nezávislých na vôli Predávajúceho a môže k nim dôjsť počas lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy
 2. Tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo ktorý bol vyrobený pre Kupujúceho na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa
 3. Tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným
 4. Tovar v uzavretom obale, ktorý bol z obalu vyňatý a z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nie je vhodné vrátiť;
 5. Dodávka zvukových záznamov, obrazových záznamov alebo zvukovoobrazových záznamov predávaných v ochrannom obale, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu
 6. Dodávka a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

5. Lehota na odstúpenie podľa Čl. XIII. bod 2 týchto VOP sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci v jej priebehu odošle Predávajúcemu akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

6. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy bude Kupujúcemu vrátená Cena do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na bankový účet, z ktorého bola suma tovaru pripísaná, prípadne na bankový účet zvolený vo Formulári na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, ako Kupujúci nezašle späť Predávajúcemu Tovar.

7. Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu Tovar späť nepoužitý, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu. 

8. Kupujúci je povinný zaslať Predávajúcemu späť Tovar formou doporučenej zásielky, nie na dobierku! V prípade, že Kupujúci zašle späť Tovar Predávajúcemu na dobierku, tento nie je povinný ho prebrať. 

9. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa Čl. XIII. bod 2 týchto VOP je Kupujúci povinný v lehote do 14 dní od odstúpenia Tovar zaslať alebo odovzdať späť Predávajúcemu alebo prepravnej spoločnosti, ktorá doručí Tovar späť Predávajúcemu.

10. Kupujúci pritom nesie náklady na vrátenie Tovaru k Predávajúcemu. To neplatí ak sa Predávajúci a Kupujúci dohodli, že si Tovar Predávajúci vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci má naopak nárok na to, aby mu Predávajúci vrátil Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý Predávajúci pre dodanie Tovaru ponúka.

11. Kupujúci zodpovedá za škodu v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku jeho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu bude v takom prípade Predávajúci účtovať Kupujúcemu potom, čo mu bude Tovar zo strany Kupujúceho vrátený, pričom splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní. V prípade, že Predávajúci ešte Kupujúcemu nevrátil Cenu, je Predávajúci oprávnený pohľadávku z titulu nákladov započítať s pohľadávkou Kupujúceho na vrátenie Ceny.

12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Predajcových povinností z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého Predajcovho úsilia, ktoré možno od Predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je Predávajúci schopný Kupujúcemu Tovar dodať v lehote určenej týmito VOP.

13. V týchto prípadoch je Predávajúci povinný Kupujúceho o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť mu už prípadne uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Predávajúci vráti Kupujúcemu bankovým prevodom na číslo účtu, z ktorého Kupujúci platbu realizoval, prípadne na číslo účtu, ktoré Kupujúci Predávajúcemu poskytne. 

14. Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Kupujúci Tovar neprevzal do 5 pracovných dní odo dňa, keď Kupujúcemu vznikla povinnosť Tovar prevziať.  

 

XIV. PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ 

1. Spotrebiteľ je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na obchod@totemsro.sk.

2. O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude Predávajúci informovať Kupujúceho zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu Kupujúceho.

3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom: Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, e-mail: tt@soi.sk, telefón: tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21.

4. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie je Kupujúci spokojný s vybavením svojho podnetu alebo sťažnosti môže podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke SOI

 

XV. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽOM

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na obchod@totemsro.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na Spotrebiteľovu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, má Spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

3. Spotrebiteľ môže podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

4. Spotrebiteľ má ďalej právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke, resp. prostredníctvom stránky. 

 

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak právny vzťah Predávajúceho a Kupujúceho obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad bude Predávajúci zasielať tovar mimo územia Slovenskej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Slovenskej republiky. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, nie sú týmto dojednaním dotknuté jeho práva vyplývajúce z právnych predpisov.

2. Všetku písomnú korešpondenciu si budú Predávajúci a Kupujúci doručovať elektronickou poštou. E-mailová adresa Kupujúceho je uvedená v časti Kontakty. Predajca bude doručovať korešpondenciu Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v Kúpnej zmluve, v Užívateľskom účte alebo na e-mailovú adresu, cez ktorú Kupujúci Predávajúceho kontaktoval. 

3. Kúpnu zmluvu je možné meniť len na základe písomnej dohody Predávajúceho a Kupujúceho.

4. Predávajúci je oprávnený zmeniť a doplniť tieto VOP, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Kúpnych zmlúv, ale len Kúpnych zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. 

5. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesie Predávajúci zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, má Predávajúci a aj Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

6. Prílohou týchto VOP je Reklamačný formulár a Formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy

7. Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná v elektronickej podobe u Predávajúceho, ale nie je Kupujúcemu prístupná. Vždy však tieto VOP a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostane Kupujúci e-mailom a teda bude mať vždy prístup ku Kúpnej zmluve aj bez súčinnosti Predávajúceho. Predávajúci odporúča Kupujúcemu vždy potvrdenie Objednávky a VOP uložiť.

8. Na činnosť Predávajúceho sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 3.10.2022. 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.